Energi

SMV'er er både energiforbrugere og udførende virksomheder

SMVdanmark arbejder for, at også SMV’erne bliver en del af den samlede energipolitik.

 

Store dele af den danske energipolitik tager afsæt i de klimaudfordringer, som nationalt og internationalt præger den politiske dagsorden.

 

Dels med fokus på forsyningssikkerhed herunder bestræbelser på at gøre os uafhængige af energi importeret fra div. ustabile områder, dels på de udfordringer, som oplevede klimaforandringer afstedkommer.

 

Energipolitisk arbejde på to ben

SMVdanmarks arbejde på energiområdet har to overordnede afsæt:

 

  • Fokus på SMV’er som energiforbrugere
  • Fokus på de udførende håndværksvirksomheder, der i det daglige beskæftiger sig med div. energiproblemstillinger hos deres kunder.

 

Helt overordnet er den danske målsætning, at vi i 2050 skal forsynes med energi uden brug af fossile brændsler, dvs. olie, kul og naturgas. Derfor satses der betydeligt på vedvarende energi herunder solenergi og ikke mindst vindkraft.

 

Vedvarende energi er kendetegnet ved store investeringsomkostninger og lave driftsomkostninger. Bl.a. derfor satses der sideløbende på at reducere energiforbruget - med op til 50 % - fordi det typisk er billigere at investere i energibesparelser end i ny produktionskapacitet. Og ud fra devisen, at den billigste energi er den, man ikke bruger.

 

SMV'er overset i energispareindsats

Energispareindsatsen er et væsentligt omdrejningspunkt for SMVdanmarks energipolitiske arbejde, som udmønter sig på en række måder:

 

Selv om energiselskaberne finansierer energispareindsatsen via opkrævninger hos alle slutbrugere - i år op mod 2 mia. kr. - overses SMV-segmentet helt konsekvent. Ifølge Nationalbanken har de sidste 10 års indsats i industriens store virksomheder medført en gevinst for disse relativt få virksomheder svarende til 27 kr./løntime. Derfor er det et betydeligt omdrejningspunkt at få udviklet indsatser, der reelt kan anvendes og aflæses på bundlinjen i SMV-segmentet

 

I og med at hovedparten af det samlede danske energiforbrug anvendes i den eksisterende bygningsmasse, deltager SMVdanmark aktivt i en række tværgående samarbejder i den hensigt, at politikområdet tilrettelægges under hensyntagen til små og mellemstore udførende håndværkvirksomheders interesser.

 

SMVdanmarks interesser på energiområdet varetages via deltagelse i div. fora herunder Energisparerådet; Energinet.dk´s Interessentforum; Klimarådets Interessentnetværk; Videnscenter for energibesparelser i bygninger; div. ad hoc-arbejdsgrupper fx om ny struktur i elmarkedet og om ny elprisportal; i div. styregrupper for projekter med fokus på energibesparelser i SMV’er.

 

Endelig drives egne projekter - pt et elbilprojekt, ligesom SMVdanmark deltager i projektet KOMPRESS med fokus på ressourceeffektivitet i 250 SMV’er.

 

Vil du vide mere?

Læs energirelaterede artikler:

Din elregning risikerer at stige

Energispareindsats svigter SMV'er

Skal din næste varebil være el-drevet?
 

 

 

Kontakt

Chefkonsulent
Henrik Lilja
lilja@SMVdanmark.dk
tlf. +45 32 63 03 15
mobil +45 60 88 89 64
Download vCard Læs mere